#

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه

این واحد تمامی مواد اولیه مورد نیاز برای دستگاه تولید فیلتر هوا و ماشین آلات تزریق فوم اعم از مواد پی یو, ایزو و انواع کاغذ های چین شده و رلی و مواد شستشو نازل تزریق دستگاه و انواع قالب فیلتر هواخودروها و قال بهای مربوط به تزریق فوم رابصورت عمده ای برای مشتریان گرامی تامین می کند.