#

دستاوردها و افتخارات

 • گواهینامه مدیریت استراتژیکی و راهبردی از انجمن راهبردی ایران

  گواهینامه مدیریت استراتژیکی و راهبردی از انجمن راهبردی ایران

 • دارنده تندیس افتخاری نشان نوابغ ایران از وزارت علوم

  دارنده تندیس افتخاری نشان نوابغ ایران از وزارت علوم

 • گواهینامه افتخاری ماشین سازی BHS آلمان

  گواهینامه افتخاری ماشین سازی BHS آلمان

 • دارنده گواهینامه و دیپلم افتخاری مدیرت صنعتی از اتحادیه اروپا

  دارنده گواهینامه و دیپلم افتخاری مدیرت صنعتی از اتحادیه اروپا