#

معرفی مدیران و هیئت مدیره

  • مسعود جعفر بگلو

    مدیر عامل مسعود جعفر بگلو

    مسعود جعفر بگلو

    tekno_filter@yahoo.com